MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : Sanal Mimarlık İnşaat Dekorasyon Tanıtım Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Sanal Adres Şişli / İSTANBUL TÜRKİYE
Telefon : Telefon Numarası
Email : [email protected]

1.2- ALICI:
Ürün alma amacıyla Satıcı’ya ait www.torosyaylasi.com isimli internet sitesine (kısaca “internet sitesi“ olarak anılacaktır) bilgilerini girerek sipariş veren kişi
Bu Sözleşme’de Satıcı ve Alıcı tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2- KONU
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.torosyaylasi.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, www.torosyaylasi.com internet sitesinde sSözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2. ALICI, satın alınan ürüne ilişkin; satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilerin yer aldığı sipariş formuna onay verdiğini kabul ve beyan eder.
4.3. ALICI, birden fazla ürünün paketlenerek veya bağlanarak tek bir ürün gibi satışa sunulması durumunda ürün grubunda hiçbir değişiklik yapma hakkına sahip olmayıp, söz konusu ürün grubunu tek bir ürünmüş gibi satın almaktadır.
4.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, ALICI tarafından ödenecektir.
4.5. ALICI tarafından girilen bilgilerin eksik ve/veya gerçeğe aykırı olması nedeniyle oluşabilecek gecikme ve aksaklığa ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.
4.6. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI’nın yukarıda yazılı adresine veya teslimat veya fatura adresindeki kişi / kişiler / kuruluşa teslim edilir.
Ön siparişte olan ürünlerin üretim tarihleri sitede belirtilmiş olup, ALICI ürünlerin üretim tarihinden sonra teslim edileceğini sipariş verirken bu sözleşmeyle kabul etmektedir.
4.7. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
4.8. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.9. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin SATICI tarafından belirlenen ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.
4.11. SATICI mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.
4.12. Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli ALICI’dan tahsil edilir. SATICI’nın ilgili kargo bedelini varsa ALICI’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.
4.13. Satılan ürünlerden üretimden veya SATICI’dan kaynaklı kusurlu olanlar, garanti şartları ve süreleri içinde gerekli onarımın veya değişimin yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.14. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan adreslere ürün satışı/teslimatı yapılmamaktadır.
ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.15. ALICI, satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek eksiklik ve problemlerden SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.16. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
4.17. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.18 ALICI, sözleşme kapsamındaki her türlü talep ve şikayetlerini SATICI’nın işbu sözleşmede Şikayetler için İrtibat Bilgisi altında iletilen numara ve/veya adreslerine iletebilir, http://www.torosyaylasi.com/iletisim linki üzerinden destek merkezine mesaj atabilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya teyidi alınmak suretiyle işbu sözleşmede belirtilen e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması (ekli cayma formu kullanılarak veya sair şekillerde) şarttır. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Yurtdışı gönderilerinin iade edilmesi durumunda oluşan gümrük borçlandırmaları alıcı tarafından ödenecektir. ALICI, cayma hakkını kullandığı yönünde bildirim gerçekleştirdiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya iade etmelidir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına istinaden özel hazırlanmış veya ürünün standart niteliklerinde değişiklik yapılmış ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçebilecek ürünler ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması şartına bağlıdır.

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE 7- UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri tek yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

OKUDUM, KABUL EDİYORUM.

 

EK-1: Cayma Hakkı Formu Örneği


 

CAYMA HAKKI FORMU

– Kime:
Ünvanı : Sanal Mimarlık İnşaat Dekorasyon Tanıtım Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Sanal Adres Şişli / İSTANBUL TÜRKİYE
Telefon : Telefon Numarası
Email : [email protected]

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

– Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

– Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

– Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

– ALICI’nın adı ve soyadı:

– ALICI’nın adresi:

– ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

– Tarih: